.

.

ทำเนียบบุคคลากร

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมเส้าเจริญศรี


 

นางสาวอมลวรรณ สุริยะเดช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 

นายสมภพ   ชัยรินทร์
    นักวิชาการสาธารณสุข  ชำนาญการ


 

นายสกุลวัฒน์ บัวคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

นางสาวศรุดา  ดิลกภัทรวริยา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางประภาดา    สมบูรณ์วรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


 

นางสาวไพลิน    กองแก้ว
จพ.สาธารณสุข
นางสาวสรินนา  งอยหล้า
จนท.ธุรการ
นางวิไลวรรณ    รักญาติ
พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย(พสอ.)
นางพัชรินทร์     ยืนนาน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้นายชุมพล พังคลี
ลูกจ้างทั่วไปจัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
บทที่ 1 แนวคิดการทำงาน    download

 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • พื้นที่การทำงาน
 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
 • การบริหารจัดการ
 • ระบบสนับสนุน (Supporting System)
 • ขนาดของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบตามระดับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • เป้าหมาย
 • การพัฒนาบุคลากร
 • เงื่อนไขที่สำคัญแและปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บทที่ 2 กลไกการบริหารงานและสนับสนุนดำเนินงาน    download

 • กลไกบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-  คณะทำงานติดตามและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-  คณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- การจัดการด้านกำลังคน
- การจัดการด้านการเงินการคลัง
- การจัดการด้านข้อมูลและการวางแผน
- การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP)
- บทบาทและการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- บทบาทและการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- บทบาทและการสนับสนุนจากเขตตรวจราชการ
บทที่ 3 ภารกิจหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    download

 • เด็ก
 • วัยรุ่น
 • สตรี
 • ผู้พิการ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยจิตเวช
 • ผู้ติดยาเสพติด
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • การจัดบริการสุขภาพช่องปาก
 กรณีตัวอย่าง
  1. การจัดสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  3. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ตำบลเมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  4. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อำเภอเชียงกราน จังหวัดน่าน
  5. แม่ลูกฟันดีที่ชุมชนหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  6. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  7. การจัดทำข้อตกลงเพื่อสุขภาพช่องปากดี ที่หมู่บ้านผักกาดหญ้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • ขอบเขตบริการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
 • ขอบเขตบริการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
  - วัณโรค
  - โรคติดต่อนำโดยแมลง
  - กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
    1. โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
    2. โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
  - โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  - ขอบเขตการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
ภารกิจเสริมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    download

 • ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
 • การปรับพฤติกรรมสุขภาพ (การคุ้มครองผู้บริโภค)
ภาคผนวก    download

แนวคิดการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวคิดงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • ชุดบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • รูปแบบการทำงานเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวคิดการเชื่อมโยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
 • แนวคิดการบริการอย่างต่อเนื่องและสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 • การเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพที่บ้านและการใช้บ้านเป็นเรือนผู้ป่วยของทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวทางการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • รูปแบบการแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน


ขอบเขตการดำเนินงานใน รพ.สต.
ที่มา http://hph.moph.go.th/?modules=Books&action=ListViewBooks&id=5&type=1

ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...