.

.

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล

การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมเส้า

                  ให้ บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและดำเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรเปิดเผยแก่ประชาชน ให้สามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 58 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยกเว้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ อาจไม่เปิดเผยก็ได้
ดาวโหลด พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


ขั้นตอนการขอข้อมูล
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่สืบค้นเรื่องที่ต้องการได้ 2 วิธี คือ
2.1 สืบค้นจากแฟ้มดรรชนีข้อมูลข่าวสาร
2.2 สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ จัดเตรียมไว้โดยสืบค้นผ่านเว็บไซต์
3. ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำเนาเอกสารดังกล่าว
4. กรณีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่มีข้อมูลตามที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่จะประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต่อไป

สถานที่ติดต่อ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมเส้า
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุมเส้า  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๕๐

โทรศัพท์ 042-146581
E-mail :  sumsao205@windowslive.com

เปิดให้บริการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

บริการประชาชน


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอ (คปสอ.) เพ็ญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สสจ.อุดรธานี

ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน
หนังสือเวียนการจ้างหมแนวด แพทย์แผนไทย
ระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ กองคลัง กรมควบคุมโรค
หนังสือ แจ้งการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง เดือน พย 54 และ ธค 54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ
พรบ.เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน กฎสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย พรบ.
หนังสือเวียน ทางราชการ
ตัวอย่างแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
การติดเครื่องราชและบ่าชั้นระดับ ขรก.

เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ คลิ๊กที่นี่


แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาลเพ็ญ ปี 2555 - 2556
วิสัยทัศน์
เป็นเลิศด้านบริการด้วยความร่วมมือของพหุภาคี เพื่อสุขภาพดีของประชาชน
­พันธกิจ
1. จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และ การคุ้มครอง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพเชิงบูรณาการ
3. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และนำนวตกรรมด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม
ตรงต่อเวลา กล้าเปิดใจ ทีมงานโปร่งใส มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3.การมีส่วนร่วมของพหุภาคี
เป้าประสงค์
1.บุคลากรมีสมรรถนะและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
2.ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
3.องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4.ประชาชนทุกคนได้รับการบริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความพึงพอใจ
5.หน่วยงานมีการวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ และนำมาประยุกต์ใช้
6.ประชาชนและพหุภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

แผนที่อำเภอเพ็ญ
แผนที่หมู่บ้านตำบลสุมเส้า


 รายชื่อแพทย์ที่ปรึกษารายงานการเยี่ยมบ้าน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมเส้า

สถานะสุขภาพประชาชน
ที่มา ข้อมูล เว็ปไซท์ คัดกรองความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ข้อมูลพื้นฐานปี 2553

ค้นหาบล็อกนี้